Brugervilkår for abonnementstjenesten

Dit Spirituelle Univers

Disse generelle vilkår gælder for aftale om levering og drift af Tove Luckas abonnementstjeneste Dit Spirituelle Univers (herefter ”Tjenesten”) med selskabsregistreringsnummer 26467888. 

Tove Luckas abonnementstjeneste gør det muligt for dig (“du”, “dig” eller “Abonnenten”) at få adgang til lydfiler, videoer, billeder og tekster (herefter “Indholdet”) streamet via internettet til din mobiltelefon eller en anden kompatibel enhed med internetadgang. Hvis du opretter en konto og abonnementsordning hos Tove Lucka, køber et Gavekort, downloader, opnår adgang til og/eller bruger Tove Luckas hjemmeside, bruger en tillægstjeneste eller -produkt stillet til rådighed af Tove Lucka eller på anden måde opnår adgang til eller bruger Indholdet eller nogen af Tjenestens funktioner stillet til rådighed af Tove Lucka, indgår du en bindende aftale med Tove Lucka og accepterer at overholde disse Vilkår. Du accepterer også hermed, at Tove Lucka må behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med Tove Luckas privatlivspolitik.

Disse Vilkår beskriver de betingelser, som er gældende for din brug af Tjenesten. Din accept af Vilkårene er en betingelse for, at du kan opnå adgang til og bruge Tjenesten. Ved at acceptere dem erklærer du dig indforstået med, at Tove Lucka til enhver tid og uden forudgående varsel er berettiget til at ophæve denne aftale eller afbryde din adgang til Tjenesten, hvis du misligholder de i Vilkårene indeholdte bestemmelser. Hvis du ikke accepterer Vilkårene (som defineret i nedenstående), er du ikke berettiget til at bruge Tjenesten eller til at opnå adgang til eller forbruge noget Indhold stillet til rådighed af Tove Lucka.

Supplerende vilkår og betingelser kan gælde for dele af Tjenesten, f.eks. regler om en bestemt konkurrence, yderligere vilkår og betingelser for tillægsydelser eller andre aktiviteter eller vilkår, der kan være gældende for bestemte former for indhold, vedrørende særskilte abonnementsordninger, eller produkter, som er tilgængelige via Tjenesten. Hvis supplerende vilkår og betingelser er nødvendige, vil du blive oplyst herom i forbindelse med de pågældende aktiviteter eller produkter. Eventuelle supplerende vilkår og betingelser, som Tove Lucka måtte fastsætte, gælder i tillæg til nærværende Vilkår, og vil i tilfælde af uoverensstemmelse have forrang for Vilkårene.

Disse Brugervilkår, Tove Luckas Privatlivspolitik og eventuelle yderligere vilkår og/eller tillægsvilkår og -betingelser fra Tove Lucka benævnes heri samlet “Vilkårene”.

Den gældende udgave af Vilkårene kan til enhver tid findes på Tove Luckas hjemmeside.

1. Aldersgrænse og Krav til Brugere

1.1.
For at være berettiget til at acceptere Vilkårene og oprette en konto eller tilmelde dig en abonnementsordning hos Tove Lucka, skal du

  • være mindst 18 år gammel og/eller på anden vis være bemyndiget til at indgå denne aftale i henhold til lovgivningen,
  • og acceptere at være bundet af Vilkårene.

1.2.
Du skal også levere korrekte oplysninger om dig selv til Tove Lucka, når du opretter en konto hos os og levere korrekte kontaktoplysninger og oplysninger om gyldigt betalingsmiddel. Accept af Vilkårene og tilvejebringelse af ovenstående oplysninger er en betingelse for, at du kan opnå adgang til og anvende Tjenesten. Hvis du ikke accepterer Vilkårene, må du ikke bruge Tjenesten eller dens funktioner eller forbruge noget Indhold stillet til rådighed i Tjenesten.

2. Tjenesten

2.1.
Tove Lucka stiller en personligt tilpasset digital abonnementstjeneste til rådighed gennem hvilken du som Abonnent kan streame og downloade noget af Indholdet til din mobiltelefon eller til andre enheder med adgang til internettet. Tove Lucka kan også tilbyde adgang til forskellige fora på sociale medier, som ikke er tilgængelige for offentligheden for yderligere at forbedre din brugeroplevelse. Medmindre andet aftales i tillægsvilkår eller i henhold til en abonnementsordning, du bliver tilbudt fra Tove Lucka, og som du har accepteret, kan du alene anvende Tjenesten beskrevet ovenfor til ikke-kommercielle, personlige formål i overensstemmelse med Vilkårene.

2.2.
For at kunne benytte Tjenesten skal du bruge en enhed, der er forbundet med internettet og oplyse os om hvilken betalingsmåde, som til enhver tid skal være godkendt af Tove Lucka, du foretrækker at anvende. Se Tove Luckas hjemmeside for en liste over de på nuværende tidspunkt accepterede betalingsmåder. Tove Lucka skal bestræbe sig på at underrette dig via e-mail fra Tjenesten om eventuelle ændringer, der begrænser din tekniske evne til at benytte Tjenesten. Sådan underretning skal gives senest tredive (30) dage før ændringen træder i kraft. Tove Lucka forbeholder sig til enhver tid ret til at tilføje eller fjerne en betalingsløsning uden først at underrette dig derom.

3. Abonnementsordninger

3.1.
Tove Lucka forbeholder sig retten til efter eget valg at tilbyde Tjenesten gennem forskellige abonnementsordninger, herunder, men ikke begrænset til: markedsføringsordninger, ordninger stillet til rådighed af (eller bundtet med) tredjeparter, ordninger baseret på antallet af tilbudte samtidige brugere, eller ordninger baseret på begrænsninger i det Indhold, der stilles til rådighed.

3.2.
Tove Lucka forbeholder sig retten til efter eget valg at tilføje nye ordninger, fjerne eksisterende ordninger eller at ændre funktioner i sådanne abonnementsordninger til enhver tid. Hvis en sådan ændring har en væsentlig indvirkning på en eksisterende abonnementsordning til skade for Abonnenten, vil Abonnenten blive oplyst herom på forhånd og få muligheden for at ophæve Tjenesten i overensstemmelse på disse Vilkårs pkt. 9.

3.3.
På Tove Luckas hjemmeside kan du se opdaterede oplysninger om priser og de typer af abonnementsordninger, der til enhver tid bliver udbudt. Her kan du også finde en præsentation af de(n) på nuværende tidspunkt udbudte abonnementsordning(er) og deres tilhørende tillægsvilkår (herunder eventuelle specifikke begrænsninger), som du skal acceptere særskilt for at få adgang til pågældende ordning.

3.4.
Du kan finde oplysninger om din nuværende abonnementsordning ved at gå ind på din konto på Tove Luckas hjemmeside (dvs. ved at logge på din konto med dit brugernavn og password og ved at klikke på “Mine Sider”).

3.5.
Hvis der tilbydes flere abonnementsordninger, som du kan vælge mellem, kan du ændre din nuværende abonnementsordning til en anden abonnementsordning som på nuværende tidspunkt udbydes af Tove Lucka. En sådan ændring træder i kraft på den dag ændringen bliver registreret og varer indtil din næste betalingsdato, og du kan ikke i den mellemliggende periode få registreret nye ændringer for den samme konto. Dit oprindelige betalingsinterval på tredive (30) dage vil ikke blive ændret som følge af dit skift til en anden abonnementsordning. Du kan let se, administrere og ændre dine kontooplysninger og din abonnementsordning ved at gå ind på din konto (dvs. ved at logge på din konto med dit brugernavn og password og ved at klikke på “Mine Sider”).

4. Priser og Betaling

4.1.
Tove Lucka samarbejder med tredjepartsudbydere af betalingstjenester, som skal modtage alle dine betalinger, før de afregnes med Tove Lucka.

4.2.
Abonnementer betales månedsvis eller 1 gang om året forud, indtil abonnementet opsiges. Ved månedlig betaling modtager du opkrævning den tredivte (30.) dag regnet fra det tidspunkt, hvor du aktiverer et abonnement. Ved årlig betaling modtager du opkrævning den trehundredesekstifemte (365.) dag regnet fra det tidspunkt, hvor du aktiverer et abonnement. I nogle tilfælde vil opkrævningen over for dig ske på et andet tidspunkt, f.eks. hvis det ikke er muligt at bekræfte gyldighedsdatoen på den betalingsmåde, du har valgt, som f.eks. dine kreditkortoplysninger.

4.3.
Priserne kan ses på Tove Luckas hjemmeside. Alle priser er inkl. moms. Betaling kan ske med kreditkort/betalingskort eller med en sådan anden betalingsmåde, som Tove Lucka på ethvert tidspunkt kan give dig oplysning om. Tove Lucka forbeholder sig retten til efter eget valg og til enhver tid at nægte at modtage visse kreditkort.

4.4.
Priserne kan variere efter den anvendte betalingsmåde. Hvis priserne varierer, skal Tove Lucka oplyse herom på Tove Luckas hjemmeside i forbindelse med den almindelige information om priser. Priserne inkluderer ikke eventuelle datakommunikationsomkostninger eller gebyrer som din internet- eller telekommunikationstjenesteudbyder kan opkræve i henhold til din aftale med en sådan tjenesteudbyder.

4.5.
I tilfælde af manglende eller forsinket betaling forbeholder Tove Lucka sig ret til at lukke din adgang til Tjenesten. Hvis dette skulle ske, bedes du logge ind på Tove Luckas hjemmeside med dit brugernavn og password og reaktivere dit abonnement på din Tove Lucka-konto under “Mine Sider”. I tilfælde af forsinket betaling er Tove Lucka dog berettiget til at opkræve dig rimelig strafrente, rykkergebyrer og inkassogebyr, hvis det bliver relevant.

5. Gavekort

5.1.
Tove Lucka kan vælge at tilbyde forskellige typer Gavekort. Nogle Gavekort kan være på specifikke produkter, hvilket betyder, at pågældende Gavekort er knyttet til en bestemt abonnementsordning valgt af køber på købstidspunktet. Sådanne Gavekort kan alene anvendes i overensstemmelse med de vilkår, der er gældende for pågældende ordning.

5.2.
Når du tilmelder dig som Abonnent med et Tove Lucka Gavekort, accepterer du Vilkårene på samme måde som en betalende abonnent på Tjenesten gør, dog bortset fra bestemmelserne deri om betaling.

5.3.
Som bruger af et Tove Lucka Gavekort vil du få fuld adgang til Tjenesten i overensstemmelse med den pågældende abonnementsordning i hele Gavekortets gyldighedsperiode. Ved Gavekortets udløb ophører Tjenesten automatisk, medmindre du aktivt tilmelder dig som betalende abonnent eller indløser et nyt Tove Lucka Gavekort. Hvis du imidlertid aktiverer et Tove Lucka Gavekort, mens du i forvejen abonnerer på Tjenesten, vil Tove Lucka midlertidigt standse udsendelsen af betalingsopkrævninger for Tjenesten frem til Gavekortets udløb, på hvilket tidspunkt du automatisk igen bliver betalende kunde og genindtræder i Tjenestens abonnementsordning med månedlige betalinger. Hvis det Gavekort, du indløste, i et sådant tilfælde vedrørte en anden abonnementsordning, end den du oprindeligt var abonnement på, vil du automatisk blive overført tilbage til den abonnementsordning, du senest har abonneret på. Hvis abonnementsordningen imidlertid er baseret på et produktspecifikt gavekort, vil du automatisk blive overført tilbage til den af dig senest anvendte abonnementsordning, baseret på en betalingsmåde uden brug af et Gavekort.

6. Ophør i fortrydelsesperioden

6.1.
Når du tilmelder dig som Abonnent på Tjenesten har du, uanset hvilket abonnementsordning du vælger, en fortrydelsesret på fjorten (14) dage i henhold til forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesperioden regnes fra datoen for tilmelding til abonnementsordningen.

6.2.
Hvis du begynder at lytte til/læse/se en video/se et billede eller benytter Tjenesten på anden måde, mister du retten til at fortryde dit køb af Tjenesten i henhold til den i pkt. 6.1 ovenfor nævnte fortrydelsesret. Du har dog stadig ret til at opsige Tjenesten i overensstemmelse med pkt. 9 nedenfor.

6.3.
Hvis du vil opsige Tjenesten i fortrydelsesperioden, anbefaler vi, at du giver os meddelelse herom ved at sende en mail til mail@tovelucka.dk og sende den fra den e-mailadresse, der er registreret på din konto. Du kan dog også vælge en anden måde at underrette Tove Lucka om, at du ønsker at fortryde dit køb i fortrydelsesperioden.

6.4.
Hvis du ved en fejl bliver opkrævet et forkert beløb, vil du få refunderet beløbet inden for fjorten (14) dage fra den dag, hvor Tove Lucka modtog din underretning.

7. Immaterielle rettigheder

7.1.
Tjenesten er Tove Luckas eller vores licensgiveres og licenstageres ophavsretligt beskyttede ejendom, og alle varemærker, servicemærker, handelsnavne, visuelle produktelementer og andre immaterielle rettigheder til Tjenesten eller det Indhold i Tjenesten, som er tilgængeligt for dig, er ejet af Tove Lucka. Medmindre vi udtrykkeligt fastsætter andet ved indgåelse af skriftlig aftale, må ingen del af Tjenesten eller dens indhold benyttes eller udnyttes på anden måde end som led i den Tjeneste, du tilbydes i henhold til Vilkårene. Du kan være ejeren af den fysiske enhed, som anvendes til at levere dele af Tjenesten til dig, men vi beholder den fulde ejendomsret til Tjenesten og alle tilhørende immaterielle rettigheder. Vi overdrager ingen rettigheder eller ejendomsret til nogen del af Tjenesten til dig, ligesom vi heller ikke overdrager nogen rettigheder eller ejendomsret til en del af det indhold, der er tilgængeligt for dig ved brug af Tjenesten.

8. Indhold

8.1.
Indholdet du bliver tilbudt via Tjenesten kan variere fra periode til periode. Vær venligst opmærksom på, at Tove Lucka ikke er forpligtet til at underrette dig om eventuelle ændringer til det tilbudte Indhold.

8.2.
Tjenesten er konfigureret således, at der er mulighed for at bruge Tjenestens indhold, virtuelle elementer eller andet materiale, som er ejet eller licenseret af os. Vi giver dig hermed en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, uoverdragelig licens til at få adgang til og benytte Tjenestens indhold, virtuelle elementer eller andet materiale, idet dette udelukkende er til dit personlige, ikke-kommercielle brug.

8.3.
Du accepterer og garanterer, at du ikke (hverken i kommercielt eller andet øjemed) må kopiere, gengive, mangfoldiggøre, ændre, udvikle, fremvise, offentliggøre, distribuere, udbrede, udsende, fremsende, sælge, udleje, udlåne, underlicensere, rundsende eller på anden måde gøre brug af materiale og/eller en del af eller hele Tjenesten til eller over for en tredjepart (herunder fremvisning og distribution af materiale via en tredjeparts websted) uden først at have indhentet en udtrykkelig skriftlig tilladelse dertil fra Tove Lucka, eller medmindre dette udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende ufravigelig lovgivning.

8.4.
Du accepterer og garanterer derudover, at du ikke må: (1) videredistribuere, omgå eller deaktivere det kopibeskyttelsessystem eller den teknologi til digital rettighedsforvaltning, der er anvendt i Tjenesten; (2), dekompilere, foretage reverse engineering på, disassemblere eller på anden måde reducere en Tjeneste til et format, der er læsbart for mennesker; (3) fjerne meddelelser om identifikation, ophavsret eller andre ejendomsrettigheder; eller (4) få adgang til eller benytte Tjenesten ulovligt eller uberettiget eller på en måde, der antyder en tilknytning til vores produkter, tjenesteydelser eller mærker.

8.5.
Dette pkt. 8 er gældende for alle, som har adgang til Tjenesten.

9. Varighed og ophør

9.1.
Så snart du har registreret dig med en konto hos Tove Lucka og tilmeldt dig som abonnent i henhold til en abonnementsordning, vil dit abonnement hos Tove Lucka fortsætte på månedsbasis eller årsbasis, indtil du eller Tove Lucka opsiger abonnementet. Medmindre du fortryder dit abonnement, bemyndiger du os derfor til at opkræve dig næste måneds abonnementsbetaling i overensstemmelse med Vilkårene og via den betalingsmåde, du har valgt og registreret hos Tove Lucka, da du tilmeldte dig Tjenesten, eller som du på anden vis har givet os meddelelse om.

9.2.
For at opsige Tjenesten, inden en ny måned bliver føjet til din abonnementsperiode, skal du opsige Tjenesten, senest dagen før en ny månedlig abonnementsperiode begynder, idet abonnementet ellers vil fortsætte med opkrævning for endnu en måned, inden abonnementet ophører.

9.3.
For at opsige dit abonnement skal du besøge Tove Luckas hjemmeside og logge ind. Klik på ”Mine Sider” og ”Min Konto”, vælg Afmeld abonnement og følg anvisningerne. Du kan også opsige Tjenesten ved at kontakte Tove Lucka på anden måde.

9.4.
Ud over Tove Luckas rettighed til at opsige et abonnement i pkt. 6.5 eller andre steder i Vilkårene, er Tove Lucka berettiget til at afbryde eller begrænse din adgang til Tjenesten med øjeblikkelig virkning, hvis Tove Lucka har grund til at tro, at du har overtrådt Vilkårene eller nogen gældende lovgivning eller regler og forskrifter. Dette vil også være gældende i det tilfælde, at du anvender Tjenesten svigagtigt eller på en måde, der kan forårsage skade for Tove Lucka.

10. Tove Luckas rettigheder og forpligtelser

10.1.
Som led i leveringen af Tjenesten kan Tove Lucka kontakte dig pr. brev, telefon, SMS, MMS, e-mail eller direkte via Tjenesten med henblik på at underrette om Tjenestens funktioner (herunder fremsendelse af påmindelser vedrørende udløbsdatoer på kreditkort) og Indhold. Tove Lucka er også berettiget til, såfremt du har givet dit samtykke hertil, at kontakte dig pr. brev, telefon, SMS, MMS, e-mail direkte via Tjenesten i forbindelse med markedsføringsaktiviteter, herunder salgskampagner eller lignende aktiviteter, produkter og begivenheder, der vedrører Tjenesten. 

10.2.
Hvis du særskilt har givet din accept hertil, kan Tove Lucka også kontakte dig via andre kommunikationsformer, f.eks. via tredjeparters sociale medieplatforme.

10.3.
Al kommunikation mellem Tove Lucka og Abonnenten skal ske i overensstemmelse med Tove Luckas Privatlivspolitik.

10.4.
Tove Lucka er ikke ansvarlig for eventuelle driftsforstyrrelser i mobilnetværk eller hos internetudbydere.

10.5.
Tjenesten er tilgængelig døgnet rundt, syv (7) dage om ugen. Tove Lucka kan dog ikke garantere, at Tjenesten altid vil være fri for fejl eller afbrydelser. Hvis der konstateres fejl eller mangler eller sker afbrydelser i Tjenesten, har Tove Lucka ret til at afhjælpe disse, uden at der foreligger en misligholdelse af aftalen, det vil sige af Vilkårene. Tove Lucka har ligeledes ret til, indenfor rimelighedens grænser, at lukke Tjenesten, f.eks. for at kunne udføre opgraderinger og vedligeholdelse.

10.6.
Tove Lucka forbeholder sig ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Vilkårene til tredjeparter. Tove Lucka har også ret til at engagere underleverandører til at udføre sine forpligtelser i henhold til Vilkårene. Sådanne ændringer, der kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger, skal ske i overensstemmelse med Tove Luckas Privatlivspolitik.

10.7.
Tove Lucka kan ændre Vilkårene efter eget valg. Når Tove Lucka foretager væsentlige ændringer i Vilkårene, som ikke er til din fordel, vil du få meddelelse herom, f.eks. ved visning af en besked i Tjenesten eller ved fremsendelse af en e-mail eller SMS senest tredive (30) dage før ændringerne træder i kraft. I nogle tilfælde vil vi bede om dit udtrykkelige samtykke og i nogle tilfælde vil vi underrette dig på forhånd og din fortsatte brug af Tjenesten udgør din accept af ændringerne. Det er derfor vigtigt, at du læser alle underretninger eller beskeder fra os omhyggeligt. Hvis du på noget tidspunkt ønsker at ophøre med at bruge Tjenesten på grund af sådanne opdateringer eller ændringer i Vilkårene, kan du til enhver tid opsige dit abonnement ved at følge anvisningerne i pkt. 9 i disse Vilkår.

11. Abonnentens rettigheder og forpligtelser

11.1.
Medmindre andet følger af gældende tillægsvilkår, må Abonnenten lytte til, læse, se og benytte Indholdet i Tjenesten alene til Abonnentens personlige, ikke-kommercielle brug. Brugere af Tjenesten må f.eks. ikke afspille eller vise noget for et publikum eller på et offentligt sted. Dine kontooplysninger (herunder men ikke begrænset til login-oplysninger) er personlige og må ikke deles med andre.

11.2.
Brugeren forpligter sig til ikke at omgå eller forsøge at omgå de tekniske eller andre begrænsninger, der er indført for at forhindre kopiering af Indholdet i Tjenesten, og må hverken helt eller delvist kopiere noget materiale eller indhold i Tjenesten, ej heller til eget privat brug, medmindre tydeligt er angivet.

11.3.
Du accepterer, at din adgang til og brug af Tjenesten skal være i overensstemmelse med Vilkårene.

11.4.
Det er dit ansvar at sikre, at de ved registreringen afgivne oplysninger er korrekte, og at alle personoplysninger, der modtages af Tove Lucka, herunder din e-mailadresse, er korrekte. Du har endvidere pligt til at underrette Tove Lucka om eventuelle ændringer i de afgivne oplysninger, navnlig ved ændring af din e-mailadresse. Enhver e-mail, som Tove Lucka sender til din e-mailadresse, anses for at være modtaget af dig, senest to (2) dage efter at e-mailen er sendt.

11.5.
Du har pligt til løbende at kontrollere din konto for at forhindre andre i at få adgang til Tjenesten og forpligter dig til ikke at afsløre din adgangskode eller andre personlige oplysninger, der er tilknyttet din konto, så længe du abonnerer på Tjenesten.

11.6.
Abonnenten har ikke ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Vilkårene, medmindre Abonnenten har Tove Luckas skriftlige samtykke dertil.

11.7.
Abonnenten må ikke benytte Tjenesten på en måde, der forårsager eller kan forårsage, at Tjenesten bliver afbrudt, ødelagt eller forringet. Du er indforstået med, at du, og ikke Tove Lucka, er ansvarlig for al elektronisk kommunikation og alt elektronisk indhold, der sendes fra din enhed til os, og at din brug af Tjenesten, din enhed og vores hjemmeside og eventuelle fora, som Tove Lucka stiller til rådighed både i og uden for Tjenesten, udelukkende skal være til lovlige formål. Du erklærer dig endvidere indforstået med, at du ikke vil bruge hjemmesiden til svigagtige formål eller i forbindelse med en lovovertrædelse eller andre former for ulovlig aktivitet, og at du ikke vil sende, bruge eller genbruge materiale, som ikke tilhører dig, eller er ulovligt, stødende (herunder bl.a. materiale med åbenlyst seksuelt indhold eller materiale, der opfordrer til racisme, had eller fysisk vold), vildledende, misvisende, voldeligt, usømmeligt, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, obskønt, pornografisk eller i strid med ophavsret, varemærkeret, tavshedspligt, forretningshemmelighed eller øvrige fortrolige oplysninger eller tingligt beskyttede rettigheder, eller på anden vis er skadeligt eller ødelæggende for tredjeparter.

11.8.
Hvis der skulle opstå fejl eller mangler i Tjenesten eller i en del af Tjenesten, opfordres du indtrængende til at kontakte Tove Lucka ved at sende en mail til mail@tovelucka.dk fra den e-mailadresse, der er knyttet til din konto, eller på anden måde informere os eller indgive en klage.

12. Kontraktpart

12.1.
Tjenesten stilles til rådighed for dig i henhold til Vilkårene af Tove Lucka, Selskabsregistreringsnummer 26467888, Købmagergade 55,3, 1150 København, Danmark. Hvis du gerne vil i kontakt med os, bedes du sende en e-mail til mail@tovelucka.dk

Betalingsbetingelser

Som køber skal du levere en funktionel mailadresse, hvorpå du kan modtage de lydfiler, du har købt til download.
Det er dit ansvar at sikre at mailen fra mail@tovelucka.dk ikke havner i dit spamfilter.

Tove Lucka kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dys-funktionelle mailadresser, så det er dit eget ansvar at sikre, at du modtager mails fra os og oplyser en korrekt mailadresse.

Du modtager en kvittering for dit køb på din mailadresse, og det er dit eget ansvar at gemme denne.

På denne hjemmeside kan der benyttes Dankort, VISA, MasterCard, Visa Electron samt bankoverførsel. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Data, du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypterede.

13. Øvrige bestemmelser

13.1.
Tjenesten stilles alene til rådighed for dig, således at du på et ikke-kommercielt grundlag kan benytte Tjenesten til underholdningsformål, oplysningsformål og lignende.

13.2.
Vilkårene er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning.

13.3.
Enhver tvist, som måtte opstå mellem Tove Lucka og Abonnenten, skal i første omgang søges løst i mindelighed mellem parterne. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, kan tvisten indbringes for Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark www.naevneneshus.dk. Ellers skal tvisten afgøres ved de almindelige domstole.

13.4.
Desuden har EU-Kommissionen oprettet en hjemmeside for online tvistbilæggelse, som har til formål at hjælpe forbrugere og erhvervsdrivende med at få sluttet deres tvister udenretligt. Hjemmesiden kan ses på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

13.5.
Hvis du er utilfreds med Tjenesten, det tilgængelige indhold i Tjenesten eller med Vilkårene, er dit eneste retsmiddel at afbryde adgangen til eller brug af Tjenesten.

13.6.
Hvis du ønsker flere oplysninger om Tjenesten, eller hvis du har brug for hjælp med en funktion eller med din konto, bedes du kontakte mail@tovelucka.dk

Tove-Lucka-clairvoyant-vejleder